Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Sklep internetowy TRAVIS działający pod adresem www.travis.com.pl (dalej: Sklep) jest platformą prowadzoną przez: TRAVIS TRENDY Sp. z o.o.
KRS 0000816947 NIP 6372209053 REGON 384985857
Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
1) adres pocztowy: 32-300 Olkusz ul. Kazimierza Wielkiego 36 lok. 4
2) numer telefonu: 505118222, 505118233
3) adres poczty elektronicznej: sklep@travis.com.pl
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.travis.com.pl, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
1.3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest: posiadanie dostępu do Internetu, posiadanie adresu e-mail, zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej, włączenie obsługi javascript, akceptacja plików cookies.
1.4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. Transakcje płatności internetowych przeprowadzane są za pośrednictwem platformy eService Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa KRS 0000490970 NIP 1181477610. Adres strony internetowej: https://www.eservice.pl
1.5. Regulamin sklepu internetowego travis.com.pl umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.travis.com.pl, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.
1.6. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym travis.com.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

II. DEFINICJE
2.1. Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy Regulamin oznaczają:

 • Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
 • Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Sprzedawca – TRAVIS TRENDY Sp. z o.o. KRS 0000816947 NIP 6372209053 REGON 384985857
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.travis.com.pl
 • Towary/Produkty – rzeczy będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
 • Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja na stronie internetowej Sklepu.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, które Sklep przetwarza na zasadach wskazanych w Polityce prywatności.
3.4. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.
3.5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
3.6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.1. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
4.2. Zamówienia w sklepie internetowym travis.cm.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie Sklepu.
4.3. Podczas składania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
4.4. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4.5. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia.

V. CENY TOWARÓW
5.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
5.2. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i płatności.
5.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

VI. WYSTAWIENIE FAKTURY VAT
6.1. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.
6.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury przez Klienta.
6.3. W przypadku faktur korygujących, niniejszy Regulamin stanowi dokumentację uzgadniającą warunki korekty w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 13 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i akceptację ze strony klienta, iż momentem zmniejszenia kwoty VAT naliczonego w rozliczeniu za dany okres jest moment wystawienia faktury korygującej przez Sprzedawcę. Sprzedawca wystawia fakturę korygującą z chwilą zwrotu towaru do Sprzedawcy (zwrot na adres 32-300 Olkusz ul. Kazimierza Wielkiego 36 lok. 4), co stanowi spełnienie warunków do wystawienia faktury korekty.

VII. SPOSÓB PŁATNOŚCI I TERMIN PŁATNOŚCI
7.1. W sklepie travis.com.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
– przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,
– za pobraniem
– płatności online przez eService
7.2. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
7.3. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
7.4 Płatność przy odbiorze nie jest możliwa w przypadku odbioru towaru w sklepie stacjonarnym.

VIII. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
8.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, :

 • za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 • do paczkomatów InPost;
 • przez odbiór osobisty.
  8.2. Dostawa towarów jest dokonywana we wskazany przez Klienta sposób, wybrany podczas składania Zamówienia, spośród sposobów dostawy zaproponowanych przez Sprzedawcę.
  8.3 Koszty dostawy wskazane są na stronie Sklepu internetowego przy składaniu Zamówienia po wyborze sposobu przesyłki i są ponoszone przez Klienta. Przesyłka za pobraniem: opcja dostępna wyłącznie przy zamówieniu na wskazany adres.
  8.4. Odbiór osobisty, dostępny zgodnie z wyborem Klienta jest bezpłatny i dostępny po uprzednim wybraniu punktu odbioru, pod następującymi adresami i w następujących godzinach:
 • Chrzanów CH MAX ul. Trzebińska 40 w godzinach otwarcia od 9 do 20
 • Olkusz ul. Rynek 29 w godzinach otwarcia od 10 do 18
 • Zakopane CH Krupówki 40 ul. Krupówki 40 w godzinach otwarcia od 10 do 20
 • Zawiercie ul. Marszałkowska 26 w godzinach otwarcia od 10 do 18
  8.5. Termin realizacji dostawy wynosi zazwyczaj do 7 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru płatności za pobraniem) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sprzedawcy. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła jak najszybciej.
  8.6. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta. Klient ma możliwość w terminie 7 dni od uzyskania takiej informacji do podjęcia decyzji o zmianie sposobu realizacji zamówienia, poprzez wybór:
 • oczekiwania na realizację Zamówienia;
 • odstąpienia od Zamówienia;
 • częściowej realizacji Zamówienia (w stosunku do towarów dostępnych), przy jednoczesnym częściowym odstąpieniu od Zamówienia lub oczekiwaniem na możliwość jego realizacji. Jeśli Klient nie dokona powyższego wyboru w terminie 7 dni od informacji o niedostępności towarów, uważa się, iż odstąpił od zamówienia w całości.
  8.7. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.
  8.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.
  8.9. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
9.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
9.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa powyżej, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu o odstąpieniu od umowy, które może zostać wysłane pocztą na adres: 32-300 Olkusz ul. Kazimierza Wielkiego 36 lok. 4 lub drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, przesłanego na adres mailowy Sprzedawcy: sklep@travis.com.pl
9.3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie wskazanym w pkt. 8.1 nie wywołuje skutków prawnych.
9.4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji). Kupujący może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
9.5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
9.6. Zwrot należności zostanie dokonany na numer konta bankowego podanego w formularzu odstąpienia od umowy. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
9.7. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
9.8. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy.
9.9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracane produkty nie mogą być uszkodzone, zabrudzone, uprane, zmodyfikowane ani noszone. Ponadto, produkty powinny posiadać wszystkie metki i etykiety.
9.10. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i sprawdzenia zwracanej rzeczy.
9.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30 maja .2014 r. o prawach konsumenta.
9.12. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

X REKLAMACJE TOWARU
10.1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.
10.2. Jeżeli wada produktu zostanie wykryta przed upływem 2 lat od jego otrzymania, Klient może żądać:
a) naprawy produktu,
b) wymiany produktu na wolny od wad,
c) obniżenia ceny produktu,
d) zwrotu pieniędzy za zakup produktu (odstąpienia od umowy).
10.3. Jeżeli produkt jest reklamowany po raz pierwszy, wówczas zamiast żądanego przez Klienta obniżenia ceny produktu albo zwrotu pieniędzy za zakup produktu (odstąpienia od umowy),
Sprzedawca może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić produkt na wolny od wad albo naprawić produkt. Powyższe ograniczenie nie dotyczą sytuacji, gdy produkt reklamowany jest po raz kolejny. Jeżeli wymiana produktu na wolny od wad albo naprawienie produktu, zgodnie z żądaniem Klienta, jest niemożliwe albo w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę wymagałoby nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca może zaproponować Klientowi obniżenie ceny produktu albo zwrot pieniędzy za zakup produktu (odstąpienie od umowy).
10.4. W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący powinien zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, wypełniając formularz reklamacyjny i przesłać go wraz z reklamowanym produktem listownie na adres 32-300 Olkusz ul. K.K. Wielkiego 36 lok. 4 lub poprzez e-mail na adres sklep@travis.com.pl, wraz z przesłaniem produktu na adres Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę stwierdzenia wystąpienia wady oraz żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową. Klient zobowiązany jest podać dane kontaktowe, w tym adres e-mail i nr telefonu.
10.5. Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia udzieli odpowiedzi na reklamację, na wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, poprzez wiadomość e-mail lub SMS. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
10.6. W razie uwzględnienia reklamacji, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny, pozbawiony wad. W razie braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę produktu na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Klient otrzyma także zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru Sprzedawcy – po uprzednim przesłaniu kopii / skanu dowodu ich poniesienia na adres e-mail sklep@travis.com.pl.
10.7. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana przez Sprzedawcę, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego oferowanych przez powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (w tym Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich),Wojewódzkie Inspekcje Handlowe. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych ww. podmiotów jak również na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

XI. DANE OSOBOWE
11.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
11.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego travis.com.pl, dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce polityka prywatności.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.
12.2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację umów sprzedaży Towarów zawartych za pośrednictwem Sklepu przed dokonaniem tej zmiany.
12.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta.
12.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 r.

Załącznik:

https://travis.com.pl/wp-content/uploads/2022/04/Formularz-zwrotu-Travis.odt

https://travis.com.pl/wp-content/uploads/2022/04/FORMULARZ-REKLAMACYJNY-TRAVIS.docx

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowróć do sklepu